صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۲,۹۶۷ ۵۱.۷۳ ۴۲۲,۰۴۶ ۵۳.۴۸ ۴۰۲,۵۵۵ ۵۳.۲۶ ۳۸۵,۵۱۸ ۵۱
اوراق ۵۴,۸۲۰ ۲۳.۰۶ ۱۸۰,۷۹۳ ۲۲.۹۱ ۱۷۷,۲۹۶ ۲۳.۴۶ ۱۷۷,۰۴۲ ۲۳.۴۲
وجه نقد ۵۴,۱۷۱ ۲۲.۷۹ ۱۷۶,۳۰۳ ۲۲.۳۴ ۱۷۰,۶۲۱ ۲۲.۵۷ ۱۸۹,۹۱۲ ۲۵.۱۲
سایر دارایی‌ها ۵,۷۴۳ ۲.۴۲ ۹,۹۸۹ ۱.۲۷ ۵,۳۴۶ ۰.۷۱ ۳,۴۳۷ ۰.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵,۵۲۴ ۱۹.۱۵ ۱۳۲,۹۰۷ ۱۶.۸۴ ۱۲۶,۴۹۱ ۱۶.۷۴ ۱۲۱,۴۳۶ ۱۶.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد