صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۸,۸۶۳ ۱۸.۹ ۱۳۵,۱۹۴ ۱۷.۲۳ ۱۴۶,۱۳۲ ۱۷.۵۳ ۱۴۶,۵۲۵ ۱۷.۶۱
سایر سهام ۸۴,۲۸۹ ۳۲.۵۹ ۲۶۰,۸۴۳ ۳۳.۲۳ ۲۹۱,۷۹۹ ۳۵.۰۱ ۲۹۵,۵۸۲ ۳۵.۵۳
اوراق مشارکت ۶۰,۳۵۰ ۲۳.۳۴ ۱۹۶,۶۳۷ ۲۵.۰۶ ۱۸۷,۲۴۴ ۲۲.۴۷ ۱۸۸,۱۴۰ ۲۲.۶۱
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۹,۱۴۳ ۲۲.۸۷ ۱۸۰,۸۳۳ ۲۳.۰۴ ۱۹۰,۸۲۱ ۲۲.۹ ۱۸۳,۲۲۱ ۲۲.۰۲
سایر دارایی‌ها ۵,۷۷۲ ۲.۲۳ ۶,۵۸۰ ۰.۸۴ ۷,۱۷۵ ۰.۸۶ ۷,۵۵۸ ۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۰۱۱ ۰.۳۹ ۴,۷۰۲ ۰.۶ ۱۰,۲۷۷ ۱.۲۳ ۱۰,۹۸۹ ۱.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد