صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۶,۶۹۲ ۵۱.۰۴ ۳۵۱,۹۹۶ ۵۳.۲۲ ۳۴۴,۵۵۶ ۵۱.۰۱ ۳۲۳,۱۴۹ ۴۹.۲
اوراق ۴۵,۰۲۵ ۲۳.۷۷ ۱۳۱,۰۹۳ ۱۹.۸۲ ۱۴۹,۷۲۷ ۲۲.۱۷ ۱۵۵,۳۲۶ ۲۳.۶۵
وجه نقد ۴۲,۸۵۹ ۲۲.۶۲ ۱۶۴,۸۷۵ ۲۴.۹۳ ۱۶۸,۸۵۶ ۲۵ ۱۶۳,۹۶۸ ۲۴.۹۶
سایر دارایی ها ۴,۸۳۵ ۲.۵۵ ۱۳,۳۷۴ ۲.۰۲ ۱۲,۲۹۵ ۱.۸۲ ۱۴,۳۹۰ ۲.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۷,۱۶۸ ۱۹.۶۲ ۱۲۱,۷۱۲ ۱۸.۴ ۱۲۲,۱۴۶ ۱۸.۰۸ ۱۱۲,۴۱۱ ۱۷.۱۱
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد