صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
دارندگان واحدهای ممتاز
رديف نام دارنده واحد ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان آسمان 90000 90
2 فرهنگ قراگوزلو 10000 10

جمع 100000 100