صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۱۱۴,۰۶۵ ۱۸.۱۵ % ۲۱۹,۲۳۲ ۳۴.۸۹ % ۱۷۰,۸۹۷ ۲۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۳۹۶ ۱۸.۶۸ % ۶,۸۰۹ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۱۴,۰۶۵ ۱۸.۱۵ % ۲۱۹,۲۳۲ ۳۴.۹ % ۱۷۰,۸۹۷ ۲۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۳۷۲ ۱۸.۶۸ % ۶,۷۵۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۱۴,۰۶۵ ۱۸.۱۶ % ۲۱۹,۲۳۲ ۳۴.۸۹ % ۱۷۰,۸۹۷ ۲۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۳۷۲ ۱۸.۶۸ % ۶,۷۰۳ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱۴,۸۲۹ ۱۸.۲۱ % ۲۲۱,۱۵۷ ۳۵.۰۸ % ۱۷۰,۴۶۸ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۳۶۹ ۱۸.۶۲ % ۶,۶۴۹ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۱۵,۵۰۲ ۱۸.۳۱ % ۲۲۱,۶۳۴ ۳۵.۱۴ % ۱۷۰,۰۱۸ ۲۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۶۸ ۱۸.۱ % ۹,۴۶۵ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۱۴,۹۴۲ ۱۸.۲۶ % ۲۲۱,۴۵۵ ۳۵.۱۸ % ۱۶۹,۵۸۷ ۲۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۸۱ ۱۷.۹۵ % ۱۰,۵۵۵ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۱۴,۵۵۷ ۱۸.۲۶ % ۲۲۰,۹۵۴ ۳۵.۲۱ % ۱۶۸,۵۸۶ ۲۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۳۴ ۱۸ % ۱۰,۵۰۰ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۱۴,۹۹۳ ۱۸.۳۳ % ۲۲۰,۹۲۲ ۳۵.۲۲ % ۱۶۸,۰۰۶ ۲۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۳۲ ۱۸ % ۱۰,۴۴۵ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۱۴,۹۹۳ ۱۸.۳۳ % ۲۲۰,۹۲۲ ۳۵.۲۲ % ۱۶۸,۰۰۶ ۲۶.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۳۰ ۱۸ % ۱۰,۳۹۱ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۱۴,۹۹۳ ۱۸.۳۳ % ۲۲۰,۹۲۲ ۳۵.۲۳ % ۱۶۸,۰۰۶ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۹۲۹ ۱۸.۰۱ % ۱۰,۳۳۶ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %