صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۶۴,۰۸۲ ۳۴.۹۴ % ۱۷۷,۰۴۲ ۲۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۹۱۲ ۲۵.۱۲ % ۳,۴۳۷ ۰.۴۵ % ۱۲۱,۴۳۶ ۱۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۲۶۶,۵۵۲ ۳۵.۸۶ % ۱۶۱,۶۷۸ ۲۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۳۲۹ ۲۵.۲ % ۵,۵۵۹ ۰.۷۵ % ۱۲۲,۲۱۴ ۱۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۲۶۶,۵۵۲ ۳۵.۸۹ % ۱۶۱,۶۷۸ ۲۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۸۲۹ ۲۵.۱۵ % ۵,۴۹۹ ۰.۷۴ % ۱۲۲,۲۱۴ ۱۶.۴۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۲۶۶,۵۵۲ ۳۵.۹۱ % ۱۶۱,۶۷۸ ۲۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۲۷۹ ۲۵.۱ % ۵,۴۸۸ ۰.۷۴ % ۱۲۲,۲۱۴ ۱۶.۴۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۲۶۶,۰۵۷ ۳۵.۹ % ۱۶۱,۵۲۶ ۲۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۵۴۳ ۲۵.۰۳ % ۵,۸۶۶ ۰.۷۹ % ۱۲۲,۲۴۵ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۶۷,۳۷۶ ۳۶.۱۵ % ۱۶۱,۵۰۹ ۲۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۱۸۵ ۲۵.۰۴ % ۳,۶۲۴ ۰.۴۹ % ۱۲۱,۸۳۹ ۱۶.۴۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۲۶۸,۹۷۰ ۳۶.۱۴ % ۱۶۱,۳۸۶ ۲۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۶۸۹ ۲۵.۲۱ % ۳,۵۶۴ ۰.۴۸ % ۱۲۲,۷۸۵ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۲۷۵,۰۸۴ ۳۶.۴۹ % ۱۶۱,۳۸۲ ۲۱.۴ % ۰ ۰ % ۱۸۷,۵۵۷ ۲۴.۸۷ % ۳,۵۰۴ ۰.۴۶ % ۱۲۶,۴۷۲ ۱۶.۷۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۲۷۶,۴۱۸ ۳۶.۱۹ % ۱۶۱,۲۰۷ ۲۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۸۳ ۲۵.۶۲ % ۳,۴۴۴ ۰.۴۵ % ۱۲۶,۹۷۴ ۱۶.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۲۷۶,۴۱۸ ۳۶.۱۹ % ۱۶۱,۲۰۷ ۲۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۰۶ ۲۵.۶۱ % ۳,۴۵۹ ۰.۴۵ % ۱۲۶,۹۷۴ ۱۶.۶۳ % ۰ ۰ %