صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۰۱,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۷۹۸,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴۸,۸۷۹,۲۴۴,۴۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱۰,۰۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۶,۶۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۶,۶۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۷۱۰,۰۰۲ ۷۰۶,۶۷۷ ۷۰۶,۶۷۷ ۰ ۳۴ ۵,۸۱۴,۲۶۸ ۷,۴۹۴ ۴,۶۱۳,۰۴۲ ۱,۲۰۱,۲۲۶ ۸۴۸,۸۷۹,۲۴۴,۴۷۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۷۲۱,۷۰۹ ۷۱۸,۳۵۱ ۷۱۸,۳۵۱ ۰ ۰ ۵,۸۱۴,۲۳۴ ۰ ۴,۶۰۵,۵۴۸ ۱,۲۰۸,۶۸۶ ۸۶۸,۲۶۱,۳۶۳,۳۷۸
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۷۲۰,۴۵۶ ۷۱۷,۲۲۱ ۷۱۷,۲۲۱ ۰ ۰ ۵,۸۱۴,۲۳۴ ۰ ۴,۶۰۵,۵۴۸ ۱,۲۰۸,۶۸۶ ۸۶۶,۸۹۵,۵۴۰,۲۵۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۷۲۰,۳۱۳ ۷۱۷,۰۷۹ ۷۱۷,۰۷۹ ۰ ۲۴۴ ۵,۸۱۴,۲۳۴ ۲,۴۵۸ ۴,۶۰۵,۵۴۸ ۱,۲۰۸,۶۸۶ ۸۶۶,۷۲۳,۲۹۰,۴۶۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۷۲۰,۲۶۰ ۷۱۷,۰۳۲ ۷۱۷,۰۳۲ ۰ ۹۶ ۵,۸۱۳,۹۹۰ ۲,۳۴۷ ۴,۶۰۳,۰۹۰ ۱,۲۱۰,۹۰۰ ۸۶۸,۲۵۴,۰۷۳,۶۸۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۷۲۱,۵۸۹ ۷۱۸,۳۸۹ ۷۱۸,۳۸۹ ۰ ۶۴ ۵,۸۱۳,۸۹۴ ۱,۸۶۰ ۴,۶۰۰,۷۴۳ ۱,۲۱۳,۱۵۱ ۸۷۱,۵۱۴,۲۰۰,۵۹۹
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۷۲۳,۷۰۱ ۷۲۰,۴۹۶ ۷۲۰,۴۹۶ ۰ ۱,۱۵۰ ۵,۸۱۳,۸۳۰ ۱,۲۱۱ ۴,۵۹۸,۸۸۳ ۱,۲۱۴,۹۴۷ ۸۷۵,۳۶۳,۸۸۷,۲۱۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۷۳۳,۷۳۷ ۷۳۰,۴۶۳ ۷۳۰,۴۶۳ ۰ ۳۷ ۵,۸۱۲,۶۸۰ ۳۷۹ ۴,۵۹۷,۶۷۲ ۱,۲۱۵,۰۰۸ ۸۸۷,۵۱۷,۹۹۲,۹۷۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۷۳۶,۷۷۲ ۷۳۳,۴۸۳ ۷۳۳,۴۸۳ ۰ ۰ ۵,۸۱۲,۶۴۳ ۰ ۴,۵۹۷,۲۹۳ ۱,۲۱۵,۳۵۰ ۸۹۱,۴۳۸,۴۱۹,۸۷۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۷۳۹,۱۲۶ ۷۳۵,۸۳۵ ۷۳۵,۸۳۵ ۰ ۰ ۵,۸۱۲,۶۴۳ ۰ ۴,۵۹۷,۲۹۳ ۱,۲۱۵,۳۵۰ ۸۹۴,۲۹۷,۲۰۰,۸۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۷۳۸,۳۶۸ ۷۳۵,۰۷۷ ۷۳۵,۰۷۷ ۰ ۱,۵۳۹ ۵,۸۱۲,۶۴۳ ۱۷۹ ۴,۵۹۷,۲۹۳ ۱,۲۱۵,۳۵۰ ۸۹۳,۳۷۵,۸۶۲,۴۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۷۳۸,۲۷۰ ۷۳۴,۹۷۵ ۷۳۴,۹۷۵ ۰ ۶۸ ۵,۸۱۱,۱۰۴ ۲,۰۴۷ ۴,۵۹۷,۱۱۴ ۱,۲۱۳,۹۹۰ ۸۹۲,۲۵۲,۶۲۷,۰۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۷۴۰,۹۷۸ ۷۳۷,۶۸۰ ۷۳۷,۶۸۰ ۰ ۴۳۱ ۵,۸۱۱,۰۳۶ ۱,۴۶۱ ۴,۵۹۵,۰۶۷ ۱,۲۱۵,۹۶۹ ۸۹۶,۹۹۵,۴۸۷,۵۱۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۷۴۰,۹۷۷ ۷۳۷,۷۰۱ ۷۳۷,۷۰۱ ۰ ۹۰ ۵,۸۱۰,۶۰۵ ۱,۹۰۸ ۴,۵۹۳,۶۰۶ ۱,۲۱۶,۹۹۹ ۸۹۷,۷۸۰,۹۹۶,۶۱۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۷۴۳,۰۸۶ ۷۳۹,۷۹۵ ۷۳۹,۷۹۵ ۰ ۰ ۵,۸۱۰,۵۱۵ ۰ ۴,۵۹۱,۶۹۸ ۱,۲۱۸,۸۱۷ ۹۰۱,۶۷۵,۱۷۰,۶۵۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۷۴۴,۱۰۸ ۷۴۰,۷۸۵ ۷۴۰,۷۸۵ ۰ ۰ ۵,۸۱۰,۵۱۵ ۰ ۴,۵۹۱,۶۹۸ ۱,۲۱۸,۸۱۷ ۹۰۲,۸۸۰,۷۹۷,۹۰۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۷۴۳,۹۶۷ ۷۴۰,۶۴۴ ۷۴۰,۶۴۴ ۰ ۰ ۵,۸۱۰,۵۱۵ ۰ ۴,۵۹۱,۶۹۸ ۱,۲۱۸,۸۱۷ ۹۰۲,۷۰۹,۴۲۶,۰۰۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۷۴۳,۷۵۶ ۷۴۰,۴۳۴ ۷۴۰,۴۳۴ ۰ ۱,۵۷۲ ۵,۸۱۰,۵۱۵ ۱۶۵ ۴,۵۹۱,۶۹۸ ۱,۲۱۸,۸۱۷ ۹۰۲,۴۵۳,۰۲۰,۳۰۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۷۴۳,۸۰۲ ۷۴۰,۴۷۶ ۷۴۰,۴۷۶ ۰ ۴۶۷ ۵,۸۰۸,۹۴۳ ۶۱ ۴,۵۹۱,۵۳۳ ۱,۲۱۷,۴۱۰ ۹۰۱,۴۶۲,۴۸۶,۶۲۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۷۴۳,۴۰۳ ۷۴۰,۰۹۳ ۷۴۰,۰۹۳ ۰ ۶۴۶ ۵,۸۰۸,۴۷۶ ۱۲۹ ۴,۵۹۱,۴۷۲ ۱,۲۱۷,۰۰۴ ۹۰۰,۶۹۵,۹۱۲,۰۵۳
  مشاهده همه