صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۵۳,۶۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۹۴۶,۳۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵۲,۸۱۵,۹۰۷,۸۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱۸,۹۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱۷,۸۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱۷,۸۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۳۱۸,۹۹۰ ۳۱۷,۸۷۹ ۳۱۷,۸۷۹ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۲۹۹ ۰ ۲,۰۶۲,۶۴۰ ۲,۰۵۳,۶۵۹ ۶۵۲,۸۱۵,۹۰۷,۸۵۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۳۱۹,۸۶۰ ۳۱۸,۷۳۴ ۳۱۸,۷۳۴ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۲۹۹ ۰ ۲,۰۶۲,۶۴۰ ۲,۰۵۳,۶۵۹ ۶۵۴,۵۷۰,۱۶۳,۲۴۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۳۱۹,۸۴۹ ۳۱۸,۷۲۳ ۳۱۸,۷۲۳ ۰ ۱۵۷ ۴,۱۱۶,۲۹۹ ۵۸۴ ۲,۰۶۲,۶۴۰ ۲,۰۵۳,۶۵۹ ۶۵۴,۵۴۷,۷۳۹,۴۹۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۳۱۹,۸۳۶ ۳۱۸,۷۱۰ ۳۱۸,۷۱۰ ۰ ۰ ۴,۱۱۶,۱۴۲ ۰ ۲,۰۶۲,۰۵۶ ۲,۰۵۴,۰۸۶ ۶۵۴,۶۵۷,۱۱۵,۵۱۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۳۱۹,۱۳۶ ۳۱۸,۰۱۴ ۳۱۸,۰۱۴ ۰ ۹۸۸ ۴,۱۱۶,۱۴۲ ۱۰۰ ۲,۰۶۲,۰۵۶ ۲,۰۵۴,۰۸۶ ۶۵۳,۲۲۸,۱۴۱,۴۸۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۱۹,۱۲۱ ۳۱۷,۹۹۸ ۳۱۷,۹۹۸ ۰ ۳۲۴ ۴,۱۱۵,۱۵۴ ۱,۵۰۶ ۲,۰۶۱,۹۵۶ ۲,۰۵۳,۱۹۸ ۶۵۲,۹۱۳,۴۸۸,۴۰۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۳۲۰,۷۱۰ ۳۱۹,۵۷۷ ۳۱۹,۵۷۷ ۰ ۱ ۴,۱۱۴,۸۳۰ ۰ ۲,۰۶۰,۴۵۰ ۲,۰۵۴,۳۸۰ ۶۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۲۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۳۲۲,۹۷۰ ۳۲۱,۸۲۲ ۳۲۱,۸۲۲ ۰ ۰ ۴,۱۱۴,۸۲۹ ۰ ۲,۰۶۰,۴۵۰ ۲,۰۵۴,۳۷۹ ۶۶۱,۱۴۳,۶۹۱,۷۷۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۳۲۴,۶۲۶ ۳۲۳,۴۶۵ ۳۲۳,۴۶۵ ۰ ۰ ۴,۱۱۴,۸۲۹ ۰ ۲,۰۶۰,۴۵۰ ۲,۰۵۴,۳۷۹ ۶۶۴,۵۱۹,۲۷۲,۳۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۳۲۴,۶۱۴ ۳۲۳,۴۵۲ ۳۲۳,۴۵۲ ۰ ۰ ۴,۱۱۴,۸۲۹ ۰ ۲,۰۶۰,۴۵۰ ۲,۰۵۴,۳۷۹ ۶۶۴,۴۹۲,۸۹۲,۶۰۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۳۲۴,۶۰۱ ۳۲۳,۴۳۹ ۳۲۳,۴۳۹ ۰ ۲,۷۷۴ ۴,۱۱۴,۸۲۹ ۱۰۰ ۲,۰۶۰,۴۵۰ ۲,۰۵۴,۳۷۹ ۶۶۴,۴۶۶,۵۷۱,۶۱۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۳۲۴,۷۵۶ ۳۲۳,۵۹۲ ۳۲۳,۵۹۲ ۰ ۰ ۴,۱۱۲,۰۵۵ ۱۱,۰۰۰ ۲,۰۶۰,۳۵۰ ۲,۰۵۱,۷۰۵ ۶۶۳,۹۱۵,۸۷۸,۲۵۲
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۳۲۲,۲۹۳ ۳۲۱,۱۵۲ ۳۲۱,۱۵۲ ۰ ۲,۷۹۳ ۴,۱۱۲,۰۵۵ ۲,۷۰۰ ۲,۰۴۹,۳۵۰ ۲,۰۶۲,۷۰۵ ۶۶۲,۴۴۱,۱۹۶,۴۳۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۳۲۲,۱۷۴ ۳۲۱,۰۳۰ ۳۲۱,۰۳۰ ۰ ۷۷ ۴,۱۰۹,۲۶۲ ۲,۰۰۰ ۲,۰۴۶,۶۵۰ ۲,۰۶۲,۶۱۲ ۶۶۲,۱۶۰,۰۳۲,۰۸۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۳۲۳,۶۱۹ ۳۲۲,۴۵۱ ۳۲۲,۴۵۱ ۰ ۰ ۴,۱۰۹,۱۸۵ ۰ ۲,۰۴۴,۶۵۰ ۲,۰۶۴,۵۳۵ ۶۶۵,۷۱۱,۶۴۴,۴۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۲۴,۴۱۷ ۳۲۳,۲۴۲ ۳۲۳,۲۴۲ ۰ ۰ ۴,۱۰۹,۱۸۵ ۰ ۲,۰۴۴,۶۵۰ ۲,۰۶۴,۵۳۵ ۶۶۷,۳۴۴,۰۹۴,۶۰۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۳۲۴,۴۰۴ ۳۲۳,۲۲۹ ۳۲۳,۲۲۹ ۰ ۱۹۹ ۴,۱۰۹,۱۸۵ ۱,۸۶۰ ۲,۰۴۴,۶۵۰ ۲,۰۶۴,۵۳۵ ۶۶۷,۳۱۸,۱۶۸,۶۵۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۳۲۴,۳۹۱ ۳۲۳,۲۱۷ ۳۲۳,۲۱۷ ۰ ۰ ۴,۱۰۸,۹۸۶ ۰ ۲,۰۴۲,۷۹۰ ۲,۰۶۶,۱۹۶ ۶۶۷,۸۳۰,۱۲۰,۶۶۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۳۲۵,۹۷۱ ۳۲۴,۷۸۶ ۳۲۴,۷۸۶ ۰ ۰ ۴,۱۰۸,۹۸۶ ۸,۷۰۸ ۲,۰۴۲,۷۹۰ ۲,۰۶۶,۱۹۶ ۶۷۱,۰۷۰,۸۰۲,۶۶۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۳۲۶,۵۰۷ ۳۲۵,۳۲۳ ۳۲۵,۳۲۳ ۰ ۰ ۴,۱۰۸,۹۸۶ ۹,۰۰۶ ۲,۰۳۴,۰۸۲ ۲,۰۷۴,۹۰۴ ۶۷۵,۰۱۳,۹۲۶,۰۴۱
  مشاهده همه