صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۳۴,۶۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۰۶۵,۳۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۲,۰۳۰,۸۲۹,۳۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۶,۵۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۴,۸۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۴,۸۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۴۲۶,۵۱۵ ۴۲۴,۸۹۲ ۴۲۴,۸۹۲ ۰ ۲۸۵ ۴,۷۶۴,۵۹۳ ۳,۰۳۴ ۲,۸۲۹,۹۱۲ ۱,۹۳۴,۶۸۱ ۸۲۲,۰۳۰,۸۲۹,۳۷۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۴۲۷,۶۱۵ ۴۲۵,۹۸۶ ۴۲۵,۹۸۶ ۰ ۴۷۸ ۴,۷۶۴,۳۰۸ ۱۱۴ ۲,۸۲۶,۸۷۸ ۱,۹۳۷,۴۳۰ ۸۲۵,۳۱۷,۷۱۸,۹۰۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۴۳۱,۹۶۳ ۴۳۰,۳۰۳ ۴۳۰,۳۰۳ ۰ ۱۷۱ ۴,۷۶۳,۸۳۰ ۱۴ ۲,۸۲۶,۷۶۴ ۱,۹۳۷,۰۶۶ ۸۳۳,۵۲۴,۷۵۳,۳۲۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۴۳۱,۲۱۲ ۴۲۹,۵۵۷ ۴۲۹,۵۵۷ ۰ ۰ ۴,۷۶۳,۶۵۹ ۰ ۲,۸۲۶,۷۵۰ ۱,۹۳۶,۹۰۹ ۸۳۲,۰۱۲,۲۳۲,۰۵۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۴۳۲,۹۵۹ ۴۳۱,۲۹۹ ۴۳۱,۲۹۹ ۰ ۰ ۴,۷۶۳,۶۵۹ ۰ ۲,۸۲۶,۷۵۰ ۱,۹۳۶,۹۰۹ ۸۳۵,۳۸۷,۸۵۰,۶۵۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۴۳۲,۹۳۳ ۴۳۱,۲۷۳ ۴۳۱,۲۷۳ ۰ ۱,۲۹۵ ۴,۷۶۳,۶۵۹ ۲ ۲,۸۲۶,۷۵۰ ۱,۹۳۶,۹۰۹ ۸۳۵,۳۳۶,۵۹۷,۱۶۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۴۳۲,۹۰۶ ۴۳۱,۲۴۵ ۴۳۱,۲۴۵ ۰ ۵۷۰ ۴,۷۶۲,۳۶۴ ۶,۰۰۰ ۲,۸۲۶,۷۴۸ ۱,۹۳۵,۶۱۶ ۸۳۴,۷۲۵,۵۷۷,۱۴۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۴۳۴,۴۷۰ ۴۳۲,۸۰۸ ۴۳۲,۸۰۸ ۰ ۸۴۲ ۴,۷۶۱,۷۹۴ ۶۱۳ ۲,۸۲۰,۷۴۸ ۱,۹۴۱,۰۴۶ ۸۴۰,۱۰۰,۸۲۴,۴۸۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۴۳۰,۶۸۱ ۴۲۹,۰۴۳ ۴۲۹,۰۴۳ ۰ ۶۸۳ ۴,۷۶۰,۹۵۲ ۱,۱۵۰ ۲,۸۲۰,۱۳۵ ۱,۹۴۰,۸۱۷ ۸۳۲,۶۹۳,۶۰۸,۹۶۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۴۲۸,۳۶۹ ۴۲۶,۷۳۰ ۴۲۶,۷۳۰ ۰ ۱,۰۲۳ ۴,۷۶۰,۲۶۹ ۱۷ ۲,۸۱۸,۹۸۵ ۱,۹۴۱,۲۸۴ ۸۲۸,۴۰۳,۵۴۵,۵۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۴۲۹,۰۳۷ ۴۲۷,۳۹۲ ۴۲۷,۳۹۲ ۰ ۰ ۴,۷۵۹,۲۴۶ ۰ ۲,۸۱۸,۹۶۸ ۱,۹۴۰,۲۷۸ ۸۲۹,۲۵۹,۵۲۲,۰۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۴۲۶,۶۸۷ ۴۲۵,۰۵۷ ۴۲۵,۰۵۷ ۰ ۰ ۴,۷۵۹,۲۴۶ ۰ ۲,۸۱۸,۹۶۸ ۱,۹۴۰,۲۷۸ ۸۲۴,۷۲۸,۳۳۴,۶۰۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۴۲۶,۶۱۹ ۴۲۴,۹۸۹ ۴۲۴,۹۸۹ ۰ ۳۰ ۴,۷۵۹,۲۴۶ ۱۴۶ ۲,۸۱۸,۹۶۸ ۱,۹۴۰,۲۷۸ ۸۲۴,۵۹۶,۵۳۴,۷۰۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۴۲۶,۵۹۱ ۴۲۴,۹۶۱ ۴۲۴,۹۶۱ ۰ ۶۴۲ ۴,۷۵۹,۲۱۶ ۰ ۲,۸۱۸,۸۲۲ ۱,۹۴۰,۳۹۴ ۸۲۴,۵۹۱,۸۸۳,۵۵۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۴۲۰,۸۰۹ ۴۱۹,۲۱۸ ۴۱۹,۲۱۸ ۰ ۷۱ ۴,۷۵۸,۵۷۴ ۱,۲۱۲ ۲,۸۱۸,۸۲۲ ۱,۹۳۹,۷۵۲ ۸۱۳,۱۷۸,۱۵۷,۰۰۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۴۲۰,۵۵۳ ۴۱۸,۹۶۳ ۴۱۸,۹۶۳ ۰ ۷,۱۸۲ ۴,۷۵۸,۵۰۳ ۲,۴۰۱ ۲,۸۱۷,۶۱۰ ۱,۹۴۰,۸۹۳ ۸۱۳,۱۶۱,۵۶۷,۲۳۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۴۲۱,۵۶۵ ۴۱۹,۹۶۰ ۴۱۹,۹۶۰ ۰ ۱,۷۵۹ ۴,۷۵۱,۳۲۱ ۰ ۲,۸۱۵,۲۰۹ ۱,۹۳۶,۱۱۲ ۸۱۳,۰۸۹,۵۳۱,۰۵۹
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۴۱۹,۸۰۳ ۴۱۸,۲۰۸ ۴۱۸,۲۰۸ ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۵۶۲ ۰ ۲,۸۱۵,۲۰۹ ۱,۹۳۴,۳۵۳ ۸۰۸,۹۶۲,۲۱۰,۷۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۴۱۸,۶۸۷ ۴۱۷,۰۹۹ ۴۱۷,۰۹۹ ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۵۶۲ ۰ ۲,۸۱۵,۲۰۹ ۱,۹۳۴,۳۵۳ ۸۰۶,۸۱۷,۰۳۰,۳۶۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۴۱۸,۶۶۲ ۴۱۷,۰۷۴ ۴۱۷,۰۷۴ ۰ ۰ ۴,۷۴۹,۵۶۲ ۰ ۲,۸۱۵,۲۰۹ ۱,۹۳۴,۳۵۳ ۸۰۶,۷۶۸,۵۹۲,۸۰۰
  مشاهده همه