صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۷۰,۹۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۰۲۹,۰۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳۳,۳۹۱,۲۴۶,۱۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷۳,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷۲,۱۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷۲,۱۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۳۷۳,۴۸۰ ۳۷۲,۱۰۰ ۳۷۲,۱۰۰ ۰ ۰ ۴,۶۳۲,۳۷۹ ۰ ۲,۶۶۱,۴۲۵ ۱,۹۷۰,۹۵۴ ۷۳۳,۳۹۱,۲۴۶,۱۸۶
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۳۷۴,۸۹۹ ۳۷۳,۵۱۰ ۳۷۳,۵۱۰ ۰ ۰ ۴,۶۳۲,۳۷۹ ۰ ۲,۶۶۱,۴۲۵ ۱,۹۷۰,۹۵۴ ۷۳۶,۱۷۱,۵۲۶,۳۸۸
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۳۷۴,۸۷۴ ۳۷۳,۴۸۵ ۳۷۳,۴۸۵ ۰ ۲,۲۱۵ ۴,۶۳۲,۳۷۹ ۲۶۸ ۲,۶۶۱,۴۲۵ ۱,۹۷۰,۹۵۴ ۷۳۶,۱۲۱,۸۵۱,۹۴۹
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۳۷۴,۸۴۸ ۳۷۳,۴۵۷ ۳۷۳,۴۵۷ ۰ ۲,۱۶۹ ۴,۶۳۰,۱۶۴ ۰ ۲,۶۶۱,۱۵۷ ۱,۹۶۹,۰۰۷ ۷۳۵,۳۳۹,۹۷۰,۰۶۶
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۳۷۴,۵۰۵ ۳۷۳,۱۱۵ ۳۷۳,۱۱۵ ۰ ۹۶۲ ۴,۶۲۷,۹۹۵ ۱,۲۹۷ ۲,۶۶۱,۱۵۷ ۱,۹۶۶,۸۳۸ ۷۳۳,۸۵۷,۰۶۲,۰۱۳
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۳۷۳,۸۲۳ ۳۷۲,۴۳۰ ۳۷۲,۴۳۰ ۰ ۶۸۶ ۴,۶۲۷,۰۳۳ ۸,۸۷۲ ۲,۶۵۹,۸۶۰ ۱,۹۶۷,۱۷۳ ۷۳۲,۶۳۴,۳۳۵,۲۳۵
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۳۷۵,۰۳۰ ۳۷۳,۶۳۳ ۳۷۳,۶۳۳ ۰ ۱۸ ۴,۶۲۶,۳۴۷ ۲۴ ۲,۶۵۰,۹۸۸ ۱,۹۷۵,۳۵۹ ۷۳۸,۰۵۹,۹۹۲,۶۶۸
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۳۷۹,۹۹۹ ۳۷۸,۵۶۸ ۳۷۸,۵۶۸ ۰ ۰ ۴,۶۲۶,۳۲۹ ۰ ۲,۶۵۰,۹۶۴ ۱,۹۷۵,۳۶۵ ۷۴۷,۸۱۰,۴۴۰,۴۸۹
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۳۸۰,۸۲۱ ۳۷۹,۳۸۵ ۳۷۹,۳۸۵ ۰ ۰ ۴,۶۲۶,۳۲۹ ۰ ۲,۶۵۰,۹۶۴ ۱,۹۷۵,۳۶۵ ۷۴۹,۴۲۲,۹۵۷,۸۱۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۳۸۰,۷۹۸ ۳۷۹,۳۶۱ ۳۷۹,۳۶۱ ۰ ۵۷۹ ۴,۶۲۶,۳۲۹ ۲,۴۸۳ ۲,۶۵۰,۹۶۴ ۱,۹۷۵,۳۶۵ ۷۴۹,۳۷۵,۹۶۸,۵۸۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۳۸۰,۷۷۱ ۳۷۹,۳۳۶ ۳۷۹,۳۳۶ ۰ ۸۴۱ ۴,۶۲۵,۷۵۰ ۵۴۴ ۲,۶۴۸,۴۸۱ ۱,۹۷۷,۲۶۹ ۷۵۰,۰۴۸,۳۷۸,۸۴۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۳۸۰,۴۱۰ ۳۷۸,۹۷۷ ۳۷۸,۹۷۷ ۰ ۴۰۷ ۴,۶۲۴,۹۰۹ ۱,۴۰۰ ۲,۶۴۷,۹۳۷ ۱,۹۷۶,۹۷۲ ۷۴۹,۲۲۷,۸۶۰,۳۱۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۳۸۲,۱۳۵ ۳۸۰,۶۹۸ ۳۸۰,۶۹۸ ۰ ۳,۴۱۱ ۴,۶۲۴,۵۰۲ ۸,۷۲۴ ۲,۶۴۶,۵۳۷ ۱,۹۷۷,۹۶۵ ۷۵۳,۰۰۷,۶۰۳,۱۲۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۳۸۲,۵۴۲ ۳۸۱,۰۹۶ ۳۸۱,۰۹۶ ۰ ۲ ۴,۶۲۱,۰۹۱ ۱,۲۷۳ ۲,۶۳۷,۸۱۳ ۱,۹۸۳,۲۷۸ ۷۵۵,۸۱۹,۲۲۸,۱۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۳۸۲,۸۶۳ ۳۸۱,۳۹۳ ۳۸۱,۳۹۳ ۰ ۰ ۴,۶۲۱,۰۸۹ ۰ ۲,۶۳۶,۵۴۰ ۱,۹۸۴,۵۴۹ ۷۵۶,۸۹۳,۵۶۷,۴۰۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۳۸۶,۲۴۶ ۳۸۴,۷۵۲ ۳۸۴,۷۵۲ ۰ ۰ ۴,۶۲۱,۰۸۹ ۰ ۲,۶۳۶,۵۴۰ ۱,۹۸۴,۵۴۹ ۷۶۳,۵۵۹,۲۲۶,۳۲۱
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۳۸۶,۲۳۸ ۳۸۴,۷۴۴ ۳۸۴,۷۴۴ ۰ ۲۵,۹۲۰ ۴,۶۲۱,۰۸۹ ۲۰۰ ۲,۶۳۶,۵۴۰ ۱,۹۸۴,۵۴۹ ۷۶۳,۵۴۲,۸۵۹,۲۰۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۳۸۶,۲۲۹ ۳۸۴,۷۱۶ ۳۸۴,۷۱۶ ۰ ۲۴۶ ۴,۵۹۵,۱۶۹ ۳۸۶ ۲,۶۳۶,۳۴۰ ۱,۹۵۸,۸۲۹ ۷۵۳,۵۹۲,۴۱۲,۸۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۳۸۶,۴۵۱ ۳۸۴,۹۳۶ ۳۸۴,۹۳۶ ۰ ۷,۰۰۹ ۴,۵۹۴,۹۲۳ ۰ ۲,۶۳۵,۹۵۴ ۱,۹۵۸,۹۶۹ ۷۵۴,۰۷۶,۸۱۴,۷۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۳۸۵,۴۵۳ ۳۸۳,۹۳۷ ۳۸۳,۹۳۷ ۰ ۴,۰۱۶ ۴,۵۸۷,۹۱۴ ۰ ۲,۶۳۵,۹۵۴ ۱,۹۵۱,۹۶۰ ۷۴۹,۴۲۸,۷۱۵,۸۵۶
  مشاهده همه