صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۸۰,۷۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۸۱۹,۲۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۳۶,۳۴۵,۱۸۳,۱۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱۱,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۸,۲۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۸,۲۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۷۱۱,۳۷۰ ۷۰۸,۲۸۸ ۷۰۸,۲۸۸ ۰ ۴۵ ۵,۸۲۰,۸۴۹ ۵۹۱ ۴,۶۴۰,۰۵۰ ۱,۱۸۰,۷۹۹ ۸۳۶,۳۴۵,۱۸۳,۱۶۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۷۱۰,۹۸۳ ۷۰۷,۶۲۴ ۷۰۷,۶۲۴ ۰ ۱۷۲ ۵,۸۲۰,۸۰۴ ۴۸۲ ۴,۶۳۹,۴۵۹ ۱,۱۸۱,۳۴۵ ۸۳۵,۹۴۷,۸۸۴,۰۷۰
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۷۰۷,۶۶۹ ۷۰۴,۳۲۸ ۷۰۴,۳۲۸ ۰ ۹۴ ۵,۸۲۰,۶۳۲ ۸۲ ۴,۶۳۸,۹۷۷ ۱,۱۸۱,۶۵۵ ۸۳۲,۲۷۲,۳۳۱,۲۷۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۷۰۶,۴۹۱ ۷۰۳,۱۷۱ ۷۰۳,۱۷۱ ۰ ۰ ۵,۸۲۰,۵۳۸ ۰ ۴,۶۳۸,۸۹۵ ۱,۱۸۱,۶۴۳ ۸۳۰,۸۹۷,۱۸۰,۲۵۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۷۰۹,۴۴۰ ۷۰۶,۰۸۹ ۷۰۶,۰۸۹ ۰ ۰ ۵,۸۲۰,۵۳۸ ۰ ۴,۶۳۸,۸۹۵ ۱,۱۸۱,۶۴۳ ۸۳۴,۳۴۴,۸۳۳,۶۹۶
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۷۰۹,۳۳۲ ۷۰۵,۹۸۱ ۷۰۵,۹۸۱ ۰ ۱۴۶ ۵,۸۲۰,۵۳۸ ۵۱۷ ۴,۶۳۸,۸۹۵ ۱,۱۸۱,۶۴۳ ۸۳۴,۲۱۷,۵۷۱,۷۲۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۷۰۹,۲۲۸ ۷۰۵,۸۷۸ ۷۰۵,۸۷۸ ۰ ۰ ۵,۸۲۰,۳۹۲ ۰ ۴,۶۳۸,۳۷۸ ۱,۱۸۲,۰۱۴ ۸۳۴,۳۵۸,۰۴۷,۳۲۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۷۱۰,۲۹۲ ۷۰۶,۹۲۸ ۷۰۶,۹۲۸ ۰ ۰ ۵,۸۲۰,۳۹۲ ۰ ۴,۶۳۸,۳۷۸ ۱,۱۸۲,۰۱۴ ۸۳۵,۵۹۹,۱۷۶,۷۱۶
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۷۱۰,۱۵۵ ۷۰۶,۷۹۲ ۷۰۶,۷۹۲ ۰ ۲۹۴ ۵,۸۲۰,۳۹۲ ۱,۱۶۴ ۴,۶۳۸,۳۷۸ ۱,۱۸۲,۰۱۴ ۸۳۵,۴۳۷,۸۷۳,۴۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۷۱۰,۰۱۶ ۷۰۶,۶۵۵ ۷۰۶,۶۵۵ ۰ ۱۲۶ ۵,۸۲۰,۰۹۸ ۱۹۸ ۴,۶۳۷,۲۱۴ ۱,۱۸۲,۸۸۴ ۸۳۵,۸۹۱,۴۰۵,۵۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۷۰۹,۴۵۴ ۷۰۶,۰۹۲ ۷۰۶,۰۹۲ ۰ ۰ ۵,۸۱۹,۹۷۲ ۰ ۴,۶۳۷,۰۱۶ ۱,۱۸۲,۹۵۶ ۸۳۵,۲۷۵,۳۲۸,۲۹۲
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۷۰۷,۱۷۵ ۷۰۳,۸۴۱ ۷۰۳,۸۴۱ ۰ ۰ ۵,۸۱۹,۹۷۲ ۰ ۴,۶۳۷,۰۱۶ ۱,۱۸۲,۹۵۶ ۸۳۲,۶۱۲,۴۴۶,۰۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۷۰۷,۰۷۷ ۷۰۳,۷۴۳ ۷۰۳,۷۴۳ ۰ ۴۹ ۵,۸۱۹,۹۷۲ ۹۹۶ ۴,۶۳۷,۰۱۶ ۱,۱۸۲,۹۵۶ ۸۳۲,۴۹۶,۵۱۰,۷۹۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۷۰۷,۳۰۱ ۷۰۳,۹۶۸ ۷۰۳,۹۶۸ ۰ ۵۰ ۵,۸۱۹,۹۲۳ ۱,۶۷۹ ۴,۶۳۶,۰۲۰ ۱,۱۸۳,۹۰۳ ۸۳۳,۴۳۰,۳۸۶,۲۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۷۰۳,۶۹۲ ۷۰۰,۳۹۴ ۷۰۰,۳۹۴ ۰ ۷۵ ۵,۸۱۹,۸۷۳ ۷,۳۵۳ ۴,۶۳۴,۳۴۱ ۱,۱۸۵,۵۳۲ ۸۳۰,۳۳۹,۳۵۶,۴۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۷۰۰,۵۲۹ ۶۹۷,۲۷۷ ۶۹۷,۲۷۷ ۰ ۴,۷۳۰ ۵,۸۱۹,۷۹۸ ۵,۷۶۹ ۴,۶۲۶,۹۸۸ ۱,۱۹۲,۸۱۰ ۸۳۱,۷۱۹,۵۵۸,۰۹۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۷۰۳,۸۷۹ ۷۰۰,۶۰۲ ۷۰۰,۶۰۲ ۰ ۵۴۳ ۵,۸۱۵,۰۶۸ ۷,۱۳۳ ۴,۶۲۱,۲۱۹ ۱,۱۹۳,۸۴۹ ۸۳۶,۴۱۳,۳۲۵,۷۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۷۰۶,۸۵۱ ۷۰۳,۵۶۱ ۷۰۳,۵۶۱ ۰ ۰ ۵,۸۱۴,۵۲۵ ۰ ۴,۶۱۴,۰۸۶ ۱,۲۰۰,۴۳۹ ۸۴۴,۵۸۲,۳۵۱,۶۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۷۱۰,۱۷۳ ۷۰۶,۸۵۸ ۷۰۶,۸۵۸ ۰ ۰ ۵,۸۱۴,۵۲۵ ۰ ۴,۶۱۴,۰۸۶ ۱,۲۰۰,۴۳۹ ۸۴۸,۵۳۹,۴۸۷,۷۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۷۱۰,۰۵۵ ۷۰۶,۷۴۰ ۷۰۶,۷۴۰ ۰ ۰ ۵,۸۱۴,۵۲۵ ۰ ۴,۶۱۴,۰۸۶ ۱,۲۰۰,۴۳۹ ۸۴۸,۳۹۸,۲۳۸,۸۹۰
  مشاهده همه