صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۱۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۲۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۳۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۳۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۳۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳۷ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۳۸ مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۳۹ مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۴۰ صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندو دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۴۲ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۴۳ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۴۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۴۶ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴۷ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۴۸ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۵۳ مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۲۱-۱۲-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۵۶ صورتجلسه تمدید مجوز صندوق خاورمیانه تا تاریخ ۰۷-۰۴-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
۵۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۲۹-۰۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۲۴-۱۲-۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳-۱۰-۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
۶۰ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۶۱ صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
۶۲ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
۶۳ صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۶۴ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۶۵ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۶۶ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰