صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۲۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۳۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۹ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ مینی بر حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال واحد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۴۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۴۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
۴۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۴۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۹۸/۰۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۴۵ روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
۴۶ مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۴۷ مجمع ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۴۸ صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۴۹ صورتجلسه مجمع صندوق خاورمیانه مبنی بر تغییر نصاب ترکیب دارائی های صندو دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۵۰ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۵۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵۵ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
۵۶ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۵۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۵۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴-۰۴-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۶۱ مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مورخ ۲۱-۱۲-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۶۲ صورتجلسه مجمع صندوق آسمان خاورمیانه مبنی بر تغییر صاحبان امضاء مجاز دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
۶۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختلط آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۶۴ صورتجلسه تمدید مجوز صندوق خاورمیانه تا تاریخ ۰۷-۰۴-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
۶۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۲۹-۰۱-۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
۶۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۲۴-۱۲-۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
۶۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه مورخ ۱۳-۱۰-۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
۶۸ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۶۹ صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
۷۰ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
۷۱ صورتجلسه تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۷۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۷۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
۷۴ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۳۰