صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۱.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ صورت مالی سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۴۰۰۱۰۳۰ - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صورت های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورت مالی دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صورت مالی دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت مالی دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورت مالی دوره مالی میانی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ گزارش عملکرد سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صورت مالی سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ صورت مالی سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ صورت مالی دوره مالی میانی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۷-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ صورت مالی دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ صورت مالی دوره مالی میانی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورت مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ صورت مالی سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صورت مالی سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد سالانه آسمان خاورمیانه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۷-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ صورت مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش عملکرد سالانه ماهه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت مالی سالانه ماهه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد سالانه ماهه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صورت مالی سالانه ماهه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۰-۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۴-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفویی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورت مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به ۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۴.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۴.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۴.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۴.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۱.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۰۱.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ نامه حسابرس مبنی بر گزارش حسابرسی سالانه صندوق آسمان خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صورت های مالی سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد سالانه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به ۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ صورت های مالی ۹ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به ۳۰/۰۷/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ صورت های مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ صورت های مالی شش ماهه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۱ تیر ۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق خاورمیانه منتهی به ۳۱ تیر ۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۱.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۴.۱۰.۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۴.۱۰.۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۴(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۹۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای شش ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ صورتهای مالی شش ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد شش ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ گزارش عملکرد سه ماهه برای دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۳۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ صورتهای مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد دوره ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۳ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ صورتهای مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۹۳ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صورتهای مالی شش ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ صورتهای مالی شش ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ دی ۹۲-حسابرسی نشده- دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ گزارش عملکرد سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ صورتهای مالی سه ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ صورتهای مالی ۲۴ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد ۲۴روزه منتهی به ۳۱ تیرماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ صورتهای مالی ۲۴ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ دانلود