صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۳۸) (۰.۸۸) (۷۴.۸۵) (۹۵.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۷ ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰.۰۹ (۰.۰۳) ۳۹.۷۱ (۱۱.۳)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۹۵.۵۶ ۷۰.۴۲
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۳۲) (۰.۳) (۶۹.۱۸) (۶۷.۱)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۱.۳) (۱.۸۸) (۹۹.۱۷) (۹۹.۹)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۲۲) (۰.۰۵) (۵۴.۴۷) (۱۵.۷)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۴۱.۲۸ ۷.۴۲
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۴۵) (۰.۹۶) (۸۰.۸۷) (۹۷.۰۵)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۱) (۰.۲۲) (۳۱.۷۱) (۵۴.۷۴)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۰۸) ۰.۰۲ (۲۴.۷۵) ۷.۲۳
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۸۷) (۱.۳۳) (۹۵.۹۳) (۹۹.۲۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۶۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۰۶) (۰.۱۹) (۱۸.۸۳) (۴۹.۲۶)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰.۲۶ (۰.۰۳) ۱۵۸.۱۸ (۹.۹۹)
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۲,۹۵۵.۰۸ ۷,۱۲۸.۸۴