صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/25 373,480 372,100 372,100 0 0 4,632,379 0 2,661,425 1,970,954 733,391,246,186
2 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/24 374,899 373,510 373,510 0 0 4,632,379 0 2,661,425 1,970,954 736,171,526,388
3 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/23 374,874 373,485 373,485 0 2,215 4,632,379 268 2,661,425 1,970,954 736,121,851,949
4 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/22 374,848 373,457 373,457 0 2,169 4,630,164 0 2,661,157 1,969,007 735,339,970,066
5 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/21 374,505 373,115 373,115 0 962 4,627,995 1,297 2,661,157 1,966,838 733,857,062,013
6 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/20 373,823 372,430 372,430 0 686 4,627,033 8,872 2,659,860 1,967,173 732,634,335,235
7 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/19 375,030 373,633 373,633 0 18 4,626,347 24 2,650,988 1,975,359 738,059,992,668
8 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/18 379,999 378,568 378,568 0 0 4,626,329 0 2,650,964 1,975,365 747,810,440,489
9 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/17 380,821 379,385 379,385 0 0 4,626,329 0 2,650,964 1,975,365 749,422,957,812
10 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/16 380,798 379,361 379,361 0 579 4,626,329 2,483 2,650,964 1,975,365 749,375,968,589
11 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/15 380,771 379,336 379,336 0 841 4,625,750 544 2,648,481 1,977,269 750,048,378,847
12 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/14 380,410 378,977 378,977 0 407 4,624,909 1,400 2,647,937 1,976,972 749,227,860,318
13 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/13 382,135 380,698 380,698 0 3,411 4,624,502 8,724 2,646,537 1,977,965 753,007,603,124
14 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/12 382,542 381,096 381,096 0 2 4,621,091 1,273 2,637,813 1,983,278 755,819,228,148
15 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/11 382,863 381,393 381,393 0 0 4,621,089 0 2,636,540 1,984,549 756,893,567,406
16 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/10 386,246 384,752 384,752 0 0 4,621,089 0 2,636,540 1,984,549 763,559,226,321
17 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/09 386,238 384,744 384,744 0 25,920 4,621,089 200 2,636,540 1,984,549 763,542,859,204
18 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/08 386,229 384,716 384,716 0 246 4,595,169 386 2,636,340 1,958,829 753,592,412,809
19 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/07 386,451 384,936 384,936 0 7,009 4,594,923 0 2,635,954 1,958,969 754,076,814,712
20 صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه 1400/10/06 385,453 383,937 383,937 0 4,016 4,587,914 0 2,635,954 1,951,960 749,428,715,856